☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Bolesławiec
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 28.11.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Właściciel:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu
Opis:

W rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zawarte są informacje o zakładach, które:

  1. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
  2. wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą  organów Inspekcji Weterynaryjnej

- w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 882/2004. 

Podstawa prawna:

Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  i żywienia (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1541z późn. zm.)

Zasady prowadzenia rejestru:

Wyżej wymieniony rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. 

Rejestr zawiera następujące dane:

  1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2. w przypadku osoby fizycznej - numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności(PESEL), jeżeli numer taki został nadany;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli taki numer posiada;
  4.  numer wpisu do ewidencji gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 64  ust. 3 pkt3 ww. ustawy;
  5. określenie rodzaju i zakresu działalości, która ma być prowadzona  w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
  6. termin rozpoczęcia działalności objętej wpisem do rejestru;
  7. informacje o przeprowadzonych urzędowych kontrolach zakładu;
  8. decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru.   
Zasady udostępniania danych:

Do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Felczyńska Urszula
(2013-01-04 14:30:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Felczyńska Urszula
(2013-01-09 14:16:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23029