☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Bolesławiec
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 27.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady funkcjonowania

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest instytucją powołaną do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Organem wykonującym zadania PIS na terenie powiatu bolesławieckiego jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu, który kieruje jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego, w rozumieniu przepisów o podmiotach leczniczych, posiada Wojewoda Dolnośląski.

 

Zasady funkcjonowania

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Bolesławcu podejmuje działania z urzędu lub na żądanie strony. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna działa jako organ I instancji.

 

Załatwianie spraw

Klient lub inna strona wszczyna sprawę poprzez:

  • dostarczenie wniosku na piśmie lub przekazanie sprawy ustnie do protokołu;
  • przesłanie pisma pocztą lub faksem;
  • przesłanie pisma pocztą elektroniczną

 

W każdym przypadku sprawa zostanie przekazana do załatwienia odpowiedniej komórce organizacyjnej - zgodnie z kompetencjami. Zasady obiegu dokumentacji reguluje Instrukcja kancelaryjna.

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, z zachowaniem wymogów Kodeksu postępowania administracyjnego i z zachowaniem kolejności wpływu. W przypadku ewentualnych opóźnień powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i terminie ostatecznego załatwienia sprawy.

Działalność kontrolna

Czynności kontrolne może wykonywać pracownik posiadający ważną legitymację służbową i upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu. Wyniki kontroli ujmowane są w protokole kontroli, który jest podpisywany przez osobę kontrolującą i kontrolowaną.

W przypadku stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych pracownik wykonujący czynności kontrolne ma prawo nałożyć na kontrolowanego grzywnę e postaci mandatu karnego kredytowanego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174 poz. 11426 z późn. zm.).

Osobie kontrolowanej przysługuje określony w protokole termin dna wniesienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole.

W razie naruszeń wymaganych przepisów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny, lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjecie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Felczyńska Urszula
(2018-10-19 14:13:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Felczyńska Urszula
(2018-10-22 10:14:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23029