☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Bolesławiec
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 27.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

RODO - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 i art.14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.1 oraz Dz. Urz. UE  L 127 z 23.05.2018 r., str.2)  - nazywanego dalej RODO - informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu z siedzibą pod adresem:  59-700 Bolesławiec, ul. Górników 8.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 75 732 32-46 lub pod adresem: psse.boleslawiec@pis.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisu prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2019 r., poz. 59) oraz w celu wykonania zlecenia w zakresie poboru prób do badań laboratoryjnych.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Nie będziemy profilować Pani/Pana danych osobowych oraz nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzanie danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu   wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  
  8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
  9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to osoba ta - ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.


 

 

Wytworzył:
Urszula Felczyńska
(2018-05-29)
Udostępnił:
Felczyńska Urszula
(2018-05-29 11:41:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Felczyńska Urszula
(2018-05-29 12:02:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 23029